کتاب های شعر

معرفی معروف ترین کتاب های شعر
 کتاب شرح مشکلات دیوان حکیم ناصرخسرو (جلد دوم)

کتاب شرح مشکلات دیوان حکیم ناصرخسرو (جلد دوم)

اثر محمدرضا برزگر خالقی-محمدشفیع صفاری از انتشارات زوار


 کتاب خبرداری زرافه بی متکا می خوابه؟

کتاب خبرداری زرافه بی متکا می خوابه؟

اثر زهرا موسوی از انتشارات فنی ایران - نردبان


 کتاب رازهای بزرگ حافظ

کتاب رازهای بزرگ حافظ

اثر مصطفی بادکوبه ای هزاوه ای از انتشارات روزنه


 کتاب ما فقط فکر کرده بودیم

کتاب ما فقط فکر کرده بودیم

اثر حمید یوسفی از انتشارات سیب سرخ


 کتاب شعر بلند وطن

کتاب شعر بلند وطن

اثر اسدالله مظفری از انتشارات ایهام


 کتاب حکایت نی

کتاب حکایت نی

اثر سید محمدعلی دشتی از انتشارات گیوا


 کتاب هیران و بیگاه دلتنگی

کتاب هیران و بیگاه دلتنگی

اثر احمد دادخداپور از انتشارات نشر تا


 کتاب گاو پناه

کتاب گاو پناه

اثر مسلم اله یاری از انتشارات فصل پنجم


 کتاب دردهایی که غیرقانونی ست

کتاب دردهایی که غیرقانونی ست

اثر طاهره اقتداربختیاری از انتشارات فصل پنجم


 کتاب معشوقه های مزاحم

کتاب معشوقه های مزاحم

اثر ملیحه اکبری از انتشارات فصل پنجم