کتاب های شعر

معرفی معروف ترین کتاب های شعر
 کتاب چشمانت را ببند تا دیده نشوی

کتاب چشمانت را ببند تا دیده نشوی

اثر وارتان هاکوبیان از انتشارات افراز


 کتاب پژوهشی در معانی دیگر شعر

کتاب پژوهشی در معانی دیگر شعر

اثر بختیار علی از انتشارات افراز


 کتاب بهشت کوچکی روی زمین

کتاب بهشت کوچکی روی زمین

اثر تادئوش روژه ویچ از انتشارات افراز


 کتاب بازگشت بادها

کتاب بازگشت بادها

اثر هویک هوویان از انتشارات افراز


 کتاب ماده تاریخ

کتاب ماده تاریخ

اثر محمد دبیر سیاقی از انتشارات سایه گستر


 کتاب روبانی از عشق

کتاب روبانی از عشق

اثر سعاد الصباح از انتشارات ایجاز


 کتاب خاکسترهای گرم شومینه

کتاب خاکسترهای گرم شومینه

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات علمی و فرهنگی


 کتاب هایکوهای عاشقانه

کتاب هایکوهای عاشقانه

اثر الن کامینگز از انتشارات نشر چشمه


 کتاب صد هایکوی مشهور

کتاب صد هایکوی مشهور

اثر دانیل سی . بیوکانن از انتشارات دنیای مادر


 کتاب تصویر توکیو لود نشد

کتاب تصویر توکیو لود نشد

اثر از انتشارات بوتیمار