کتاب از شکسپیر تا الیوت

اثر سعید سعید پور از انتشارات کتاب آمه-شعر

استنلی برنشا، شاعر و مترجم آمریکایی معتقد است‌که «تنهاراه تجربۀ شعر در زبانی‌دیگر این است‌که یادبگیریم یک‌شعر را بشنویم و بخوانیم، یعنی بتوانیم آن‌را تلفظ کنیم». به‌پیشنهاد او مترجم از هر زبانی‌که ترجمه می‌کند، باید متن اصلی شعر را بیاورد و کلید تلفّظ شعر را به آن‌زبان به‌دست دهد، چنان‌که خواننده بتواند خصوصیات لفظی و بصری شعر را درک کند، یعنی آن‌بخش از زبان شعر را که در ترجمه ازدست می‌رود، برای خواننده مطرح‌کند (هرچند برنشا به‌جای ترجمۀ شعر معتقد به نوعی‌تفسیر شعری است).
هدف‌از دوزبانه‌کردن این‌مجموعه جز این نیست‌که خوانندگان با ویژگی‌های دیداری و شنیداری متن اصلی آشنا شوند. خواننده اگر خود دقت کند، می‌تواند مثلاً قافیه‌های درونی و بیرونی و جناس‌های لفظی و هماوایی مصوّت‌ها را در شعر به‌گوش بشنود و ساخت بصری شعر را به‌چشم ببیند.


خرید کتاب از شکسپیر تا الیوت
جستجوی کتاب از شکسپیر تا الیوت در گودریدز

معرفی کتاب از شکسپیر تا الیوت از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب از شکسپیر تا الیوت


 کتاب سرودهای بی تکرار
 کتاب خنده غمگین ترت می کند
 کتاب مرغ وصله چشم
 کتاب حدیث ساغر و می
 کتاب مارمولک های هاچ بک
 کتاب هوای برفی در رگ ها