کتاب های شعر

معرفی معروف ترین کتاب های شعر
 کتاب منتخب تذکره های فارسی

کتاب منتخب تذکره های فارسی

اثر محمد قهرمان از انتشارات امیرکبیر


 کتاب منتخبی از اشعار شاعران سبک هندی

کتاب منتخبی از اشعار شاعران سبک هندی

اثر محمد قهرمان از انتشارات امیرکبیر


 کتاب تابوت های شکسته

کتاب تابوت های شکسته

اثر مهران نجفی حاجی ور از انتشارات فصل پنجم


 کتاب خط به خط چین دامنت شعر است

کتاب خط به خط چین دامنت شعر است

اثر مسلم محبی از انتشارات فصل پنجم


 کتاب تردید تلخ

کتاب تردید تلخ

اثر امیر مسعود عباسی از انتشارات فصل پنجم


 کتاب اگر و فقط اگرم بودی

کتاب اگر و فقط اگرم بودی

اثر مارال عظیم پور از انتشارات فصل پنجم


 کتاب زیارتنامه ی اهل عبور

کتاب زیارتنامه ی اهل عبور

اثر مجتبی اقسامی از انتشارات فصل پنجم


 کتاب لرزش ناگهانی واقعیت

کتاب لرزش ناگهانی واقعیت

اثر برونو دوسی از انتشارات فصل پنجم


 کتاب دالی بازی با قایق و با دریا

کتاب دالی بازی با قایق و با دریا

اثر زهرا موسوی-جینجر سوئیفت از انتشارات فنی ایران - نردبان


 کتاب شاهنامه فردوسی (3جلدی)

کتاب شاهنامه فردوسی (3جلدی)

اثر ابوالقاسم فردوسی از انتشارات پگاه دانش