کتاب کی بود؟ کی بود؟ بلند بود قدش هزار و چند بود

اثر ناصر کشاورز از انتشارات به نشر-شعر

«کی بود؟ کی بود؟ بلند بود قدش هزار و چند بود» از مجموعه کتاب‌های ترانه‌های کی بود؟ کی بود؟ منتشر شده است. شاعر این کتاب ناصر کشاورز( -۱۳۴۱) است و تصویرگری آن را شیرین شیخی( -۱۳۶۰) انجام داده است. این کتاب از مجموعه به طبیعت و پدیده‌های طبیعی می‌پردازد.


خرید کتاب کی بود؟ کی بود؟ بلند بود قدش هزار و چند بود
جستجوی کتاب کی بود؟ کی بود؟ بلند بود قدش هزار و چند بود در گودریدز

معرفی کتاب کی بود؟ کی بود؟ بلند بود قدش هزار و چند بود از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب کی بود؟ کی بود؟ بلند بود قدش هزار و چند بود


 کتاب زدن بی زدن
 کتاب اجازه با اجازه
 کتاب خورشید شب
 کتاب نی نی عاشق زمستونه
 کتاب من و بابایی
 کتاب من و بابابزرگم