کتاب کیمونوی بهاری

اثر هیروآکی ساتو از انتشارات پرنده - مترجم: معصومه فخرایی-شعر

کتاب حاضر ترجمه بخش هایی از کتاب
"Japanese Women Poets: An Anthology"
است که توسط معصومه فخرایی برای مرکز مطالعات ژاپن ترجمه شده است


خرید کتاب کیمونوی بهاری
جستجوی کتاب کیمونوی بهاری در گودریدز

معرفی کتاب کیمونوی بهاری از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب کیمونوی بهاری


 کتاب پیام هایی از اشو زرتشت
 کتاب تاریخچه ی سرودهای ملی ایران
 کتاب مجموعه اشعار فروغ فرخزاد
 کتاب نام کشتی های بادبانی
 کتاب آوازهای عشق و مرگ
 کتاب فروتن، به وقت اسطوره شدن