کتاب چیزها صرفا هستند

اثر سایمون کریچلی از انتشارات شوند - مترجم: مهرداد پارسا-شعر

این کتاب در حکم دعوتی است به شعر خواندن سایمون کریچلی نشان میدهد که شعر زندگی را با دامنه ای از مشاهدات، قدرت بیان و التفات به زبان که بر هر رسانه ی دیگری سایه می افکند، گسترده و فراخ می سازد. او با پرداختی مبسوط به اشعار والاس استیونس روشن میکند که شعر حتی ممکن است حاوی نوعی بینش فلسفی مهم و ژرف باشد. مهم تر از آن، کریچلی از نوعی «معرفت شناسی شاعرانه» بحث میکند که به مدد آن میتوانیم مسئله فلسفی رابطه میان ذهن و جهان، یا تفکر و چیزها، را طرحی نو در اندازیم و بدین طریق از این مسئله درگذریم.


خرید کتاب چیزها صرفا هستند
جستجوی کتاب چیزها صرفا هستند در گودریدز

معرفی کتاب چیزها صرفا هستند از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب چیزها صرفا هستند


 کتاب مولودی
 کتاب شاعری با یک پرنده آبی
 کتاب از برگه های ناشناخته ام
 کتاب ساعت 10 صبح بود
 کتاب مجموعه اشعار پل الوار
 کتاب آخرین شعرهای عاشقانه