کتاب مجموعه اشعار شارل بودلر

اثر شارل بودلر از انتشارات نگاه - مترجم: نیما زاغیان-شعر

Presents the first American translation of the complete text of Baudelaires 1857 masterwork and includes the complete original French texts for easy comparison.


خرید کتاب مجموعه اشعار شارل بودلر
جستجوی کتاب مجموعه اشعار شارل بودلر در گودریدز

معرفی کتاب مجموعه اشعار شارل بودلر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مجموعه اشعار شارل بودلر


 کتاب رویش خاموش گدازه ها
 کتاب شاعران آلمانی
 کتاب از چهار زندان
 کتاب اندیشه های ماندگار
 کتاب رز زرد
 کتاب وای اگر پرنده ای را بیازاری