سندباد در سفر مرگ به نظر من برای انسان کامیابی میسر نیست. انسان هنگامی می­تواند کامیاب شود که مطلقا آزاد باشد، اما آزادی نه به صورت مطلق بلکه حتا به طور نسبی نیز نصیب انسان نمی­شود و به عبارت دیگر خوشبختی به زندان انسان راه نمی­یابد. از آن گذشته، انسانی که در اسارت قوانین، در اسارت وجدان، در اسارت وظایف، در اسارت تعلقات، در اسارت مطامع و شهوات دیگران دست و پا می­زند، لاجرم همه خلاقیت­های خود را از دست می­دهد و پیشرفت­های ماشین را به حساب پیشرفت­های خود می­گذارد حال آن­که وقتی خود او جز پیچ و مهره­ای از ماشین­ها نیست از آزادی چه­گونه می­تواند سود بجوید؟ احمد شاملو در گفتگو با علی­اصغر ضرابی، فردوسی، ش759، فروردین1345


خرید کتاب سندباد در سفر مرگ
جستجوی کتاب سندباد در سفر مرگ در گودریدز

معرفی کتاب سندباد در سفر مرگ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب سندباد در سفر مرگ


 کتاب صبحانه در خانه سوخته
 کتاب سنگ های شامگاه
 کتاب مرغ عشق میان دندان های تو
 کتاب مجموعه اشعار پل الوار
 کتاب ترانه های عناصر
 کتاب چکامه ها