کتاب بلندی های ماچوپیچو

اثر پابلو نرودا از انتشارات سولار - مترجم: پرویز حسینی-شعر

The heights of Macchu Picchu is one of Pablo Nerudas best and most famous long poems, and also a testimony of his early works. It was inspired by his trip to Macchu Picchu, the beautiful Inca temple located high in the Andes. Neruda uses all the symbolisms of a personal adventure to the interior, where he explores not only his personal roots but also those of the Latin American man. Neruda calls the lost Incan civilization to rise up and be born, and also empowers the people of his time.


خرید کتاب بلندی های ماچوپیچو
جستجوی کتاب بلندی های ماچوپیچو در گودریدز

معرفی کتاب بلندی های ماچوپیچو از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بلندی های ماچوپیچو


 کتاب برای من غمگین نشوید
 کتاب پاییز در پرواز
 کتاب زیبای خفته
 کتاب در بوسه های تو به خواب خواهم رفت
 کتاب عشق سگی است دربان جهنم
 کتاب ترانه های باب دیلن دهه ی 1985-1970