کتاب آنجا که پیاده رو پایان می یابد

اثر شل سیلوراستاین از انتشارات جامه دران - مترجم: یدالله آقاعباسی-شعر

This classic poetry collection, which is both outrageously funny and profound, has been the most beloved of Shel Silversteins poetry books for generations. Where the sidewalk ends, Shel Silversteins world begins. There youll meet a boy who turns into a TV set and a girl who eats a whale. The Unicorn and the Bloath live there, and so does Sarah Cynthia Sylvia Stout who will not take the garbage out. It is a place where you wash your shadow and plant diamond gardens, a place where shoes fly, sisters are auctioned off, and crocodiles go to the dentist.


خرید کتاب آنجا که پیاده رو پایان می یابد
جستجوی کتاب آنجا که پیاده رو پایان می یابد در گودریدز

معرفی کتاب آنجا که پیاده رو پایان می یابد از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آنجا که پیاده رو پایان می یابد


 کتاب سمفونی پنجم
 کتاب دیدار اولین شکوفه گیلاس
 کتاب پیش به سوی قرن بیست و یک
 کتاب آخ که اونقده خوشگلی که می خواد بارون بیاد
 کتاب پنجره هایی به فصل پنجم سال
 کتاب عجیب ترین کلمات